Manitou Inn
Manitou Inn
6198 S State Road 35, Superior, WI 54880
715-399-8979